Praktisk Info

På mange værksteder er der krav om, at du har arbejdstøj på. Her skal du være omklædt i arbejdstøj ved mødetidspunktets start.

Som elev på FGU Aalborg har du mulighed for at få et ungdomskort, der sikrer dig en billig transport med den kollektive trafik.
Ungdomskortet koster 390 kr. pr. måned. Der betales forud for et kvartal ad gangen.
Kortet er gyldigt på turen mellem hjem og skole samt i det takstområde, hvor du bor. Hvis du fx bor i Nordjylland, kan du frit køre i hele regionen.

Du kan selv bestille kortet.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med bestilling af kortet, er du altid velkommen til at spørge i skolens administration.

Eller se mere information her.

2024

Ferie

 • Sommerferie i uge 28, 29, 30 og 31
 • Øvrige feriedage er 23.+ 24.+ 27.+ 30.+ 31. december

Øvrige undervisningsfrie dage

 • 2. januar
 • Uge 8
 • 25.+ 26.+ 27. marts (påske)
 • 10. maj
 • 5.+ 6. august
 • Uge 42

Aalborg: 
Alle dage: 8.00 – 13.45

Kongerslev: 

Alle dage: 8.15 – 14.00

På FGU Aalborg afholdes der i løbet af året forskellige fællesarrangementer, som alle elever forventes at deltage i. Arrangementerne kan ligge ud over normal mødetid.

Det kan f.x. være:

 • Virksomhedsbesøg
 • Besøg på kulturinstitutioner
 • Praktikforløb i virksomheder
 • Kombinationsforløb på andre uddannelser
 • Andre arrangementer

Eleverne på uddannelsessporet Mad og Ernæring står for den daglige bespisning af skolens elever og ansatte. De sørger for sund og lækker mad, og der er et bredt udvalg, så alle ønsker tilgodeses.

På både skolen i Aalborg og skolen i Kongerslev er der gratis formiddagsmad hver dag i formiddagspausen.

Der er ikke obligatorisk madordning nogen af skolerne.

Du kan vælge at købe din frokost i kantinen i Aalborg, hvor der bl.a. er en lækker buffet, til en pris af 9 kr. pr. 100 g, eller du kan medbringe egen madpakke, som ligeledes kan nydes i kantinen.

Er man elev i Kongerslev koster madordningen 15 kr. pr. dag.

Vores forventninger og regler om din opførsel og adfærd, mens du er elev på FGU Aalborg kan du læse om i vores trivselspolitik og ordensregler.

Opdateret 15/04/2024

Du medbringer din egen PC på skolen.
Der er mulighed for at låne en PC på skolen efter aftale med din underviser.

Som FGU-elev får du skoleydelse i 2024 som følger: 

 • Under 18 år: 414 kr. pr. uge
 • 18 år og derover, hjemmeboende: 716 kr. pr. uge
 • 18 år og derover, udeboende: 1.660 kr. pr. uge
 • Forsørgertillæg, enlige: 1.621 kr. pr. uge
 • Forsørgertillæg, ikke-enlige: 646 kr. pr. uge

Skoleydelsen optjenes fra d. 16. i en måned til d.15. i den efterfølgende måned.
Udbetalingen sker den sidste hverdag i måneden.

Vær opmærksom på, at skoleydelsen er betinget af, at du møder op til undervisningen. Har du fravær bliver du trukket i ydelse – med mindre der er tale om lovlig fravær, som eksempelvis sygdom.

I forbindelse med modtagelse af skoleydelse, er det vigtigt, at du har følgende:

 • Aktiveret dit skattekort/frikort (www.skat.dk)
 • En NemKonto (Spørg din bank hvis du er i tvivl)
 • En e-Boks (www.eboks.dk)

Ud over skolens hjemmeside, har vi en Facebook-, Instagram-, og Linkedin-profil, der løbende opdateres.

Vi lægger løbende billeder op fra skolens dagligliv og aktiviteter, og du vil derfor blive bedt om at underskrive en accept af, at vi lægger billeder op, som du kan være med på.

På FGU Aalborg hjælper vi dig, hvis du har brug for specialpædagogisk støtte. Det kan være ordblindhed eller andre funktionsnedsættelser, der betyder at du har nogle særlige behov, der skal tilgodeses.

Henvend dig til studievejledningen.

På FGU-uddannelsen er der mødepligt til alle timer. 

 • Hvis du bliver syg eller af andre grunde ikke kan komme, skal du ringe til din kontaktlærer mellem kl. 7.45 og 8.00.
 • Planlagt fravær skal du meddele og aftale med din kontaktlærer i så god tid som muligt.
 • Du har fri til at gå til læge, tandlæge og møder med offentlige myndigheder i relevant omfang.

Det Digitale Studiekort er et alternativ til det traditionelle plastikkort, og det giver dig mulighed for at spare penge, når du er studerende på FGU Aalborg.

Det fungerer ved, at du downloader Studiz app´en, som er tilgængelig på alle platforme dvs. Iphone, Android og Windows Phone.

Følg denne vejledning.Vejledning-studiekort

Hos skolens studievejledere kan du få hjælp og vejledning i forbindelse med din uddannelse.
Kontakt

Vedtægter for elevråd på FGU Aalborg

Elevråd på FGU Aalborg
Der er et elevråd på FGU Aalborg.

Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen FGU Aalborg.

Elevrådets formål:
Elevrådet
• varetager elevernes interesser overfor institutionen FGU Aalborg.
• bidrager til elevernes indføring i demokratiske processer.
• er bindeled mellem skolens ledelse og eleverne, og bidrager til at sikre en god kommunikation mellem parterne.

Elevrådets opgaver
Elevrådet har til opgave at
• samarbejde med skolens ledelse, bestyrelse og øvrige personalegrupper omkring elevernes interesser og forhold vedr. undervisning, trivsel, demokrati og dannelse.
• have ansvar for fælles aktiviteter
• medvirke til at lave retningslinjer og politikker omkring elevernes dagligdag, herunder anvendelse af de sociale medier

Medlemmer af Elevrådet
Elevrådet består af:
• En elev fra hvert hold eller værksted på den pågældende skole, samt en suppleant fra hvert hold eller værksted
• Skoleleder
• En underviser
• En studievejleder
• Rektor (deltager to gange årligt)

Elevrådet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Elevrådsmedlemmer i skolens bestyrelse
Elevrådet udpeger en elevrepræsentant til skolens bestyrelse. Elevrepræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Valgperioden følger elevrådets valgperiode. På et af de årlige fællesmøder i elevrådet vælges elevrådsrepræsentant til skolens bestyrelse.

Inden et bestyrelsesmøde er der formøde, hvor elevrepræsentanten mødes med medarbejderrepræsentanterne. Formålet er at klæde eleverne på til mødet.

Møder
Der afholdes fem årlige elevrådsmøder, to i efterårssemestret og tre i forårssemestret.

Ud af de fem årlige møder afholdes arrangementer for elevrådet med henblik på fællesskab, demokrati, uddannelse og viden.

Skolelederen udarbejder en årskalender for elevrådsmøder ved skoleårets start.

Elever får ikke fravær for deltagelse i elevrådsmøder.
Ved deltagelse i arrangementer ud over normal skoletid, har elevrådsmedlemmer ret til afspadsering i forholdet 1:1. Dette aftales med kontaktlæreren.

På elevrådsmøderne vælges repræsentanter til udvalg, som skolen ønsker eleverne skal indgå i.
Elevrådet kan selv nedsætte udvalg.

Skolelederen er ansvarlig for indkaldelse, udsendelse af dagsorden og afholdelse af møderne.

Dagsorden
Skolelederen laver udkast til dagsorden med udgangspunkt i de faste punkter samt på baggrund af indkomne forslag.

Dagsorden sendes ud senest en uge før mødet.

Dagsordenens faste punkter er:
• Studiemiljø
• Nyt fra værkstederne / holdene
• Nyt fra ledelsen
• Eventuelt

Referater
Til hvert møde vælges en referent, der tager referat fra mødet.
Referatet sendes til deltagerne senest en uge efter mødet.
Skolelederen er ansvarlig for, at referater er tilgængelige på skolen hjemmeside, personaleintranet og skolens opslagstavler.

Valgprocedure
Der vælges elevrådsrepræsentanter og suppleanter senest 1 måned efter skolestart i henholdsvis august og januar.

Valgperioden er et år.

Hvis et elevrådsmedlem går ud af elevrådet/forlader skolen, indtræder suppleanten. Hvis både elevrådsmedlem og suppleant ikke længere går på skolen, afholdes valg på de relevante værksteder/hold inden næstkommende elevrådsmøde.

Økonomi
Når elevrådet har konstitueret sig, udarbejdes et budget med ønsker til aktiviteter. Dette budget behandles af skolens ledelse, som udmønter et beløb til elevrådsarbejdet.

Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres på et møde, som er rettidigt indkaldt, og hvor 2/3 af elevrådet medlemmer er mødt frem.

Som elev på FGU-uddannelsen kan du bo i ungdomsbolig. Hvis du ønsker at søge en ungdomsbolig, kontakt AKU-Aalborg, som står for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg kommune.

Se deres hjemmeside https://www.aku-aalborg.dk/